Algemene voorwaarden Ultrashock


Deze algemene voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen Ultrashock en haar opdrachtgevers. De algemene voorwaarden zijn opgedeeld in twee hoofdstukken, namelijk:

Hoofdstuk A. Algemeen

Hoofdstuk B. Hosting

Indien hoofdstuk B van toepassing is, prevaleert deze boven hoofdstuk A. Voor zover hoofdstuk A niet in strijd is met hoofdstuk B, is hoofdstuk A steeds ook van toepassing.

Identiteit van de Ondernemer:

Ultrashock (hierna: “Ultrashock”)

Sextantstraat 65
2901 ZZ, Capelle aan den IJssel
Telefoonnummer : 06 – 39.76.18.62 (ma-vr: 8.30-17.30u)
E-mailadres : info@ultrashock.nl
KvK-nummer : 74359770
Btw-nummer : NL132712556B02

Hoofdstuk A: Algemeen

a. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en (rechts)handelingen tussen Ultrashock en haar opdrachtgevers (hierna: “de Opdrachtgever”).

b. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig, indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

2. Offertes en aanbiedingen

a. Alle offertes en aanbiedingen van Ultrashock zijn vrijblijvend en gelden ten hoogste voor 30 kalenderdagen.

b. Ultrashock kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden, indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen een kennelijke vergissing of verschrijving bevatten.

c. De prijzen zijn exclusief btw.

d. Offertes en aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige en/of vervolgopdrachten.

e. De Opdrachtgever dient de offerte bij voorkeur schriftelijk (e-mail/brief) te aanvaarden. Indien de Opdrachtgever op een

andere wijze met de offerte instemt of die indruk wekt, dan mag de offerte door Ultrashock als aanvaard worden beschouwd.

3. Derden

Ultrashock is bevoegd derden in te schakelen en een eventuele aansprakelijkheidsbeperking van die derde namens de Opdrachtgever te aanvaarden.

4. Uitvoering van de overeenkomst

a. Ultrashock zal zich naar beste inzicht en vermogen inspannen haar dienstverlening optimaal uit te voeren; uitvoeringstermijnen en leveringstermijnen van Ultrashock zijn echter indicatief.

b. Het is Ultrashock toegestaan om de overeenkomst in fasen uit te voeren en deze fasen afzonderlijk te factureren. Ultrashock kan de uitvoering van de onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten, totdat de Opdrachtgever de deelfactuur voor het reeds opgeleverde deel dan wel de daarop betrekking hebbende voorschotnota betaald heeft.

c. De Opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat de door Ultrashock verzochte/benodigde informatie tijdig wordt verstrekt, alsmede dat de informatie volledig en correct is, en dat de verzochte /benodigde informatie op een door Ultrashock gewenste

wijze en in de gewenste vorm wordt verstrekt. Bij gebreke hiervan heeft Ultrashock het recht om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de hierdoor ontstane extra kosten bij de Opdrachtgever in rekening te brengen. Indien schade ontstaat doordat Ultrashock uitgaat van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens of de door Ultrashock verzochte /benodigde informatie niet tijdig wordt verstrekt door de Opdrachtgever, dan is Ultrashock hiervoor niet aansprakelijk, ook niet indien deze onjuistheid of onvolledigheid voor Ultrashock kenbaar was c.q. behoorde te zijn.

d. Ultrashock bepaalt de plaats van de uitvoering van de werkzaamheden, indien en voor zover deze niet tussen partijen uitdrukkelijk is overeengekomen.

e. De Opdrachtgever dient op verzoek van Ultrashock of door Ultrashock ingeschakelde derden de gewenste voorzieningen, zoals onder andere een eigen werkplek en goedwerkende telecommunicatievoorzieningen, kosteloos beschikbaar te stellen.

f. Wordt aan de voorgaande leden van dit artikel door de Opdrachtgever niet, niet tijdig of niet voldoende voldaan, dan heeft Ultrashock het recht om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de hierdoor ontstane extra kosten bij de Opdrachtgever in rekening te brengen op basis van de gebruikelijke uurtarieven van Ultrashock, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden zijn verricht.

g. De Opdrachtgever heeft het recht om voor het dagelijks gebruik van de website binnen de door Ultrashock aangegeven grenzen wijzigingen in de inhoud van de databases, achterliggende pagina’s en de boomstructuren aan te brengen. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van Ultrashock wijzigingen aan te brengen in het (basis)ontwerp, de (basis)structuur en de programmatuur.

h. Ultrashock heeft het recht om haar naam op een subtiele manier in de website van de Opdrachtgever op te nemen.

i. Ultrashock heeft het recht om de website van de Opdrachtgever voor haar eigen publiciteit of promotie te gebruiken.

j. De Opdrachtgever vrijwaart Ultrashock voor aanspraken met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten op de door de Opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.

5. Meerwerk

a. Indien door wensen van de Opdrachtgever, die door Ultrashock redelijkerwijs als wijziging of als aanvulling op de offerte/de overeenkomst kunnen worden beschouwd (waaronder ook valt een vertraging of uitloop die kan worden t

Opdrachtgever), de hoeveelheid werkzaamheden die Ultrashock op grond van de overeenkomst dient te verrichten toeneemt, dan is er sprake van meerwerk.

b. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig, schriftelijk en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen. Hiervoor kan Ultrashock extra kosten in rekening brengen.

c. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Ultrashock zal de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

d. In geval van door de Opdrachtgever gewenste toevoegingen of veranderingen in de overeenkomst, komen de hiermee in verband staande extra kosten voor rekening van de Opdrachtgever. Ultrashock zal de Opdrachtgever tijdig informeren over de noodzaak deze kosten te berekenen, tenzij de Opdrachtgever deze noodzaak uit zichzelf had moeten begrijpen.

6. Opschorting van de overeenkomst

a. Ultrashock is bevoegd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten, indien de Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt of niet na dreigt te komen.

b. De bevoegdheid tot opschorting vervalt, indien de Opdrachtgever ter verzekering van de nakoming van haar verplichtingen genoegzame zekerheid heeft gesteld.

c. Opschorting van de overeenkomst ontslaat de Opdrachtgever niet van haar betalingsverplichtingen.

d. Indien Ultrashock door het opschorten van de overeenkomst schade lijdt en/of hierdoor extra kosten heeft gemaakt, dan komt dit voor rekening van de Opdrachtgever.

e. Ultrashock is niet aansprakelijk voor schade die de Opdrachtgever lijdt als gevolg van de opschorting.

7. Duur, beëindiging en ontbinding van de overeenkomst

a. Overeenkomsten met betrekking tot diensten worden na afloop van de looptijd stilzwijgend per maand verlengd. Opzegging van deze overeenkomsten vindt schriftelijk (e-mail/brief) plaats met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.

b. In aanvulling op de wettelijke regels met betrekking tot ontbinding van overeenkomsten (Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek) geldt dat Ultrashock het recht heeft de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien:

– na het sluiten van de overeenkomst Ultrashock ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de

Opdrachtgever zijn verplichtingen niet zal nakomen;

– de Opdrachtgever in staat van faillissement is geraakt of indien de Opdrachtgever verkeert in surseance van betaling dan wel de activiteiten van de Opdrachtgever worden stilgelegd of geliquideerd;

– zich omstandigheden voortdoen die van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien nakoming in redelijkheid niet van de Ultrashock kan worden gevergd;

– gedurende tenminste 2 maanden sprake is van een overmachtssituatie.

c. Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zijn alle vorderingen van Ultrashock op de Opdrachtgever direct opeisbaar.

d. Ultrashock behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

8. Prijzen en tarieven

a. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vaste prijs afspreken.

b. Indien geen vaste prijs wordt overeengekomen, zal de prijs worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. De prijs wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Ultrashock, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden zijn verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.

c. Prijzen zijn exclusief btw.

d. Ultrashock is gerechtigd de prijs te verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijke overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanig mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan Ultrashock, dat in redelijkheid niet van Ultrashock mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium. Ultrashock zal de Opdrachtgever in dat geval het voornemen tot verhoging van het tarief in kennis stellen. Ultrashock zal daarbij de omvang van de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.

9. Betaling

a. Ultrashock is gerechtigd om bij de Opdrachtgever voorschotten in rekening te brengen. De betaalde voorschotten zullen in mindering worden gebracht op de (eind)declaratie.

b. Er geldt een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. De Opdrachtgever kan zich niet op enige korting, verrekening of opschorting beroepen. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.

c. De Opdrachtgever is te allen tijde en ongeacht de betalingscondities, gehouden op eerste verzoek van Ultrashock zekerheid te stellen voor de voldoening van de krachtens de overeenkomst aan Ultrashock te betalen bedragen. De aangeboden zekerheid zal zodanig moeten zijn dat de vordering met de eventueel daarop vallende rente en kosten behoorlijk gedekt is en dat Ultrashock daarop zonder moeite verhaal zal kunnen nemen. Een eventueel later onvoldoende geworden zekerheid zal op eerste verzoek van Ultrashock tot een voldoende zekerheid aangevuld dienen te worden.

d. Indien een factuur niet tijdig wordt voldaan, is Ultrashock gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten, ook voor andere opdrachten van de Opdrachtgever, zonder daarvoor aansprakelijk te zijn.

e. Na het verstrijken van de betalingstermijn is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is dan over het opeisbare bedrag de wettelijke handelsrente verschuldigd.

f. Alle kosten die Ultrashock moet maken ter voldoening van de vordering in en buiten rechte, komen voor rekening van de Opdrachtgever. Deze buitengerechtelijke incassokosten worden berekend volgens het krachtens artikel 6:96 lid 5 BW geldende Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, met een minimum van € 150,-.

10. Garantie

a. Ultrashock zal gedurende een maand na implementatie eventuele gebreken in de website herstellen voor zover de website niet voldoet aan de specificaties. Indien Ultrashock en de Opdrachtgever schriftelijk een acceptatietest zijn overeengekomen, dan zal Ultrashock gedurende 14 kalenderdagen na de testperiode dergelijke gebreken in de website herstellen, voor zover deze gebreken samenhangen met wijzigingen/verbeteringen die tijdens de testperiode zijn aangebracht. De Opdrachtgever dient Ultrashock schriftelijk op de hoogte te stellen van de gebreken.

b. Ultrashock herstelt geen gebreken, indien deze zijn veroorzaakt door de Opdrachtgever, door derden of door gewijzigde omstandigheden, waarvan Ultrashock ten tijde van het sluiten van de overeenkomst niet wist.

c. De garantie vervalt, indien de Opdrachtgever of een derde zonder schriftelijke toestemming van Ultrashock wijzigingen in het ontwerp, de structuur of programmatuur aanbrengt, alsmede indien de Opdrachtgever of een derde zonder schriftelijke toestemming van Ultrashock een gebrek probeert te herstellen.

11. Reclameren

a. De Opdrachtgever dient binnen 8 kalenderdagen na voltooiing van de uitvoering van de overeenkomst of na factuurdatum te reclameren. Reclamatie dient per aangetekend schrijven en onderbouwd te geschieden. In geval reclame niet plaatsvindt binnen voormelde termijn, dan wordt de Opdrachtgever geacht akkoord te gaan met de uitvoering van de werkzaamheden door Ultrashock en de betreffende factu(u)r(en).

b. Reclames schorten de (betalings)verplichting van de Opdrachtgever niet op.

c. In het geval van terechte reclamatie heeft Ultrashock de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen een restitutie naar evenredigheid van door de Opdrachtgever reeds betaald honorarium.

12. Aansprakelijkheid

a. De aansprakelijkheid van Ultrashock is in alle gevallen beperkt tot het bedrag dat door de verzekeraar van Ultrashock ter zake wordt uitgekeerd. Indien de aansprakelijkheid van Ultrashock door de verzekeraar niet of niet volledig is gedekt, dan is de aansprakelijkheid van Ultrashock beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de betreffende opdracht, waarbij in geval van een duurovereenkomst ten hoogste zal gelden het factuurbedrag over een periode van twee maanden. Te allen tijde is de aansprakelijkheid van Ultrashock beperkt tot een bedrag van maximaal € 750.

b. Ultrashock sluit iedere aansprakelijkheid voor indirecte schade uit, waaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

c. Ultrashock is nimmer aansprakelijk voor enige schade die veroorzaakt is door de door haar ingeschakelde derden.

13. Overmacht

a. Ultrashock is niet aansprakelijk, indien zij door overmacht of onvoorziene omstandigheden niet in staat is of in staat is geweest om haar verplichtingen na te komen.

b. In geval van overmacht of onvoorziene omstandigheden is Ultrashock gerechtigd de overeenkomst, voor zover deze nog niet is uitgevoerd, op te schorten dan wel door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden, zonder dat Ultrashock gehouden is tot schadevergoeding en/of nakoming van de overeenkomst.

c. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: elke van de wil van Ultrashock onafhankelijke omstandigheid, alsmede voor zover daar niet reeds onder begrepen telecommunicatiestoringen/storingen in het elektronisch berichtenverkeer, het onverwachts uitvallen van derden, bedrijfsstoornis, technische mankementen, brand, staking, de gevolgen van natuurgeweld e.d. Dit alles ook indien deze moeilijkheden zich voordoen bij derden die door Ultrashock bij de uitvoering van de overeenkomst zijn betrokken.

14. Procedure na beëindiging

a. Partijen zijn over en weer verplicht om na beëindiging van de overeenkomst enig goed waarvan de andere partij eigenaar of rechthebbende is en die bij de ene partij in bezit is, onverwijld terug in het bezit te brengen van de andere partij. Bepaalde goederen, zoals gegevens(dragers), kunnen ook worden gewist of vernietigd in plaats van teruggegeven, indien de rechthebbende partij daar schriftelijk (e-mail/brief) toestemming voor heeft gegeven.

b. Alle door Ultrashock verstrekte dan wel ingevoerde gegevens blijven te allen tijde eigendom van Ultrashock. De Opdrachtgever verkrijgt alleen een niet-exclusieve, overdraagbare licentie welke nodig is voor het uitvoeren van de overeenkomst.

15. Geheimhouding

Ultrashock is verplicht de door of namens de Opdrachtgever verstrekte gegevens en informatie geheim te houden tegenover derden die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken, tenzij een wettelijke plicht tot openbaarmaking van die gegevens gebiedt.

16. Toepasselijk recht en geschilbeslechting

a. Op de rechtsverhouding tussen Ultrashock en de Opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

b. Geschillen zullen in eerste aanleg worden berecht door de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van Ultrashock; niettemin heeft Ultrashock het recht om de kwestie voor te leggen aan de rechter van de vestigingsplaats van de Opdrachtgever.

17. Overige bepalingen

a. Ultrashock is te allen tijde gerechtigd haar prijzen en tarieven de wijzigen.

b. Ultrashock heeft het recht om zonder voorafgaande kennisgeving deze algemene voorwaarden te wijzigen. De Opdrachtgever heeft in dat geval het recht de order, voor zover niet (gedeeltelijk) geleverd, te annuleren binnen 8 dagen na deze wijziging.

c. Mocht enige bepaling uit deze voorwaarden achteraf onverbindend blijken, dan wordt die bepaling vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk in lijn ligt daarmee en blijven de overige bepalingen onverkort van toepassing.

d. De meest recente versie van deze algemene voorwaarden, zoals te vinden op de website van Ultrashock zal gelden.

Hoofdstuk B: Hosting

Dit hoofdstuk is van toepassing op het door Ultrashock ‘op afstand’ ter beschikking stellen en beschikbaar houden (hosten) van gegevens en/of (web)applicaties aan de Opdrachtgever via internet of een ander netwerk, zonder dat aan de Opdrachtgever een fysieke drager met de desbetreffende programmatuur wordt verstrekt. Hieronder valt tevens het registreren en beheren van domeinnamen.

1. Uitvoering

a. Ultrashock spant zich er voor in dat de (web)applicatie naar beste kunnen wordt geconfigureerd en beheerd onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap.

b. De Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en te laten wat nodig is om een tijdige en juiste installatie van de (web)applicatie mogelijk te maken. In het bijzonder draagt de Opdrachtgever er zorg voor dat alle gegevens en faciliteiten, waarvan Ultrashock aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de installatie van de (web)applicatie, tijdig aan Ultrashock beschikbaar worden gesteld.

2. Duur van de overeenkomst

a. De overeenkomst wordt gesloten voor een duur van 12 maanden. Hierna wordt de overeenkomst steeds met 12 maanden verlengd. De overeenkomst kan wederzijds schriftelijk (e-mail/brief) worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden.

3. Gedragsregels

a. De Opdrachtgever onthoudt zich van het opslaan en/of (doen) verspreiden van materiaal in strijd met Nederlands recht, waaronder,

– in ieder geval maar niet uitsluitend begrepen, materiaal dat smadelijk, lasterlijk, beledigend, racistisch, discriminerend, haatzaaiend, erotisch of pornografisch is (tenzij expliciet toegestaan in de offerte);

– materiaal dat inbreuk maakt op rechten van derden, waaronder in ieder geval maar niet uitsluitend begrepen, intellectuele eigendomsrechten;

– een schending van de persoonlijke levenssfeer van derden, waaronder in ieder geval maar niet uitsluitend begrepen, het

zonder toestemming of noodzaak verspreiden van persoonsgegevens van derden of het herhaaldelijk lastigvallen van

derden met door hen ongewenste communicatie, hyperlinks, torrents of vergelijkbare informatie waarvan de Opdrachtgever weet of moet weten dat die verwijst naar materiaal dat inbreuk maakt op rechten van derden, ongevraagde commerciële of ideële communicatie bevat, of kwaadaardige inhoud zoals virussen en spyware bevat.

b. De Opdrachtgever onthoudt zich ervan anderen te hinderen of schade toe te brengen aan de servers van Ultrashock. Het is

de Opdrachtgever verboden om programma’s of processen op te starten waarvan de Opdrachtgever weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat dit Ultrashock of anderen hindert of schade toebrengt.

c. Ter voorkoming van de hiervoor genoemde problemen, zoals schade en beveiligingsrisico’s, is Ultrashock naar eigen inzicht gerechtigd de beheermogelijkheden van de Opdrachtgever zodanig te beperken dat het beheer in zijn geheel door Ultrashock wordt uitgevoerd.

4. Vrijwaring

a. De Opdrachtgever vrijwaart Ultrashock van alle juridische aanspraken van derden met betrekking tot het gebruik van de diensten door de Opdrachtgever. Ultrashock is niet verantwoordelijk voor de gegevens/diensten/software welke door middel van een koppeling worden aangeroepen.

b. Indien Ultrashock op grond van een bevoegd gegeven bevel van een overheidsinstantie of in verband met een wettelijke verplichting werkzaamheden moet verrichten met betrekking tot gegevens van de Opdrachtgever, zullen alle daaraan verbonden kosten aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

5. Licentie

a. De Opdrachtgever verstrekt hierbij aan Ultrashock een onbeperkte licentie om alle door de Opdrachtgever aan de diensten van Ultrashock aangeleverde materialen te verspreiden, op te slaan, door te geven of te kopiëren, maar uitsluitend voor zover dit redelijkerwijs nodig is ten behoeve van de nakoming van de overeenkomst door Ultrashock.

6. Dienstverlening en beschikbaarheid

a. Ultrashock is nimmer gehouden om de op afstand beschikbaar gestelde applicaties tevens op een fysieke gegevensdrager te leveren aan de Opdrachtgever.

b. De elektronische transmissie van gegevens van de Opdrachtgever in het kader van de overeenkomst geschiedt voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

c. Ultrashock zal zich inspannen om zo min mogelijk downtime in haar netwerk te laten bestaan.

d. Ultrashock biedt geen garanties met betrekking tot de hoeveelheid uptime.

e. Ultrashock zal zich inspannen om te zorgen dat de Opdrachtgever gebruik kan maken van de netwerken die direct of indirect verbonden zijn met het netwerk van Ultrashock. Ultrashock kan niet garanderen dat deze netwerken op enig moment beschikbaar zijn. Aan het gebruik van netwerken van derden kunnen wettelijke en contractuele voorwaarden verbonden zijn.

f. Indien naar het oordeel van Ultrashock een gevaar ontstaat voor het functioneren van het netwerk van Ultrashock of derden en/of van de dienstverlening via een netwerk, in het bijzonder door overmatig verzenden van e-mail of andere gegevens, slecht beveiligde software/programmatuur of activiteiten van virussen, trojans en vergelijkbare software, is Ultrashock gerechtigd alle maatregelen te treffen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit te voorkomen, zoals het (tijdelijk) buiten werking

stellen van de dienst. Ultrashock is nimmer aansprakelijk voor eventuele gevolgen van deze maatregelen.

g. Ultrashock heeft het recht om de software/programmatuur of gedeelten daarvan tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering daarvan. Ultrashock zal zich inspannen om een dergelijke buitengebruikstelling zoveel mogelijk buiten kantooruren om te laten plaatsvinden en zich inspannen om de Opdrachtgever tijdig op de hoogte te stellen van de geplande buitengebruikstelling. Ultrashock is nimmer gehouden tot schadevergoeding in verband met een dergelijke buitengebruikstelling.

h. Ultrashock is niet gehouden back-ups te maken van opgeslagen gegevens van de Opdrachtgever. Eventueel gemaakte backups kunnen na beëindiging van de overeenkomst worden vernietigd. Het is aan de Opdrachtgever om te verzoeken om een back-up bij beëindiging of ontbinding.

7. Wijzigingen

a. Ultrashock is gerechtigd om de beschikbaar gestelde applicaties gedurende de looptijd van de overeenkomst naar eigen goeddunken aan te passen. Indien een aanpassing leidt tot een aanzienlijke wijziging in functionaliteit, zal Ultrashock zich inspannen om de Opdrachtgever daarvan op de hoogte te stellen. Alleen indien dit technisch mogelijk is en geen onevenredige inspanning van Ultrashock vergt, kan de Opdrachtgever op verzoek een oudere versie van de applicatie gebruiken. Hiervoor kan Ultrashock extra kosten in rekening brengen.

8. Opslag- en datalimiet

a. Ultrashock kan een maximum stellen aan de hoeveelheid opslagruimte of dataverkeer per maand die de Opdrachtgever mag gebruiken in het kader van de overeenkomst. De Opdrachtgever zal de limieten niet overschrijden, tenzij de overeenkomst de gevolgen daarvan regelt. Bij overschrijding van dit maximum is Ultrashock bevoegd alle maatregelen te treffen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit te voorkomen, zoals het (tijdelijk) buiten werking stellen van de dienst en het in rekening brengen van extra kosten conform de bedragen voor extra dataverkeer die in de overeenkomst worden vermeld. Indien er geen opslag- en/of datalimiet is overeenkomsten, geldt de faire use policy van Ultrashock.

9. Procedure na beëindiging

a. Ultrashock zal ervoor zorgen dat de Opdrachtgever bij beëindiging van de overeenkomst een redelijke gelegenheid wordt geboden om de gegevens van de Opdrachtgever die zijn opgeslagen in de systemen van Ultrashock, terug over te brengen naar de eigen systemen of naar de systemen van een nieuwe aanbieder. Ultrashock zal zich in dat geval inspannen de gegevens in een gangbaar bestandsformaat aan te kunnen bieden.